Mijn favorieten

Beheer

Bent u op zoek naar een administratie-/beheerkantoor dat u kan helpen bij het beheren van uw VvE?


Hiervoor kunt u contact opnemen met De Nieuwe Wereld. Voor velen van u reeds een bekende naam, voor anderen nog een grote onbekende. Reeds een aantal jaren verzorgt De Nieuwe Wereld vastgoedbeheer, zowel financieel als technisch beheer. Voor alle complexen, zowel groot als klein. Daarnaast is De Nieuwe Wereld de partij om uw VvE beheer aan uit te besteden. Voor scherpe tarieven zonder meerwerknota’s. Zij werken met een kleine organisatie, zonder enorme overhead en maken zoveel mogelijk gebruik van specialisten die uitblinken in hun vakgebied en die alleen ingehuurd worden als dat noodzakelijk is.

De Nieuwe Wereld
 

 • De Nieuwe Wereld B.V.
 • Conradstraat 138
 • 1018 NM Amsterdam
 • Tel. 020 4181816
 • Fax. 020 4181864
 • info@denieuwewereld.eu
 • http://www.denieuwewereld.eu/


VvE beheer door De Nieuwe Wereld: wat kunt u verwachten?


1. Administreren betalingen / bijdragen leden

 • Het incasseren en administreren van de door de eigenaren van de vereniging verschuldigde, door de ledenvergadering vastgestelde voorschotbijdragen.
 • Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van deze bijdragen.
 • Het beheren en administreren van een afzonderlijke, ten name van de vereniging staande bank- of girorekening.
 • Het ten laste van de eerder genoemde bank- c.q. girorekening der vereniging betalen van alle rekeningen van de vereniging komende kosten en lasten.
 • Het antwoord geven op ( telefonische ) vragen van de leden inzake hun bijdragen.
 • Het voeren van correspondentie van de vereniging betreffende ledenbijdragen.


2. Correspondentie / informatieverstrekking

 • Het verzorgen van alle voor de vereniging noodzakelijke correspondentie.
 • Het geven van alle inlichtingen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leden van de vereniging


3. Jaarrekening / begroting

 • Het eenmaal per jaar opmaken van een jaarrekening betreffende de baten / lasten over het afgelopen verenigingsjaar ( balans en exploitatierekening ).
 • Het opstellen van een ontwerpbegroting voor het komende verenigingsjaar.
 • De bank- en girobescheiden alsmede de bijbehorende originele nota’s etc. eenmaal per jaar ter inzage beschikbaar stellen aan de door de ledenvergadering benoemde leden van de kascommissie.


4. Ledenvergadering

 • Het uitschrijven en bijwonen van een algemene ledenvergadering.
 • Beschikbaar stellen van de vergaderruimte.
 • Het verzorgen van volmachten ten behoeve van leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
 • Het plannen van de ledenvergadering in overleg met de voorzitter van de vereniging. Het, ten behoeve van de vergadering, opmaken en aan de leden versturen van de uitnodiging met de vergaderdatum, tijd en plaats, de agenda en de ontwerpbegroting, het notuleren van de vergadering alsmede het verspreiden van de notulen aan de leden van de vergadering.


5. Groot onderhoud

 • Het opstellen en verzenden van offerte-aanvragen.
 • Het beoordelen en vergelijken van deze offertes.
 • Het uitbrengen van advies aan vereniging.
 • Het voorbereiden en na vergaderbesluit opdragen van groot onderhoud werkzaamheden.
 • Het periodiek controleren van de onderhoudswerkzaamheden, waarvoor de verenging een contract heeft afgesloten.
 • Het met de leverancier opleveren van het werk.
 • Het incidenteel beoordelen van de noodzaak om bepaalde bouwkundige werkzaamheden uit te doen voeren
 • Indien een technische commissie in de vereniging zal gaan functioneren, dan kan onze opzichter deze commissie van advies dienen en vergaderingen van deze commissie bijwonen. In overleg met deze commissie kan een meerjarenplanning worden opgesteld, gekoppeld aan een financiële planning.
 • Het ( eventueel ) beoordelen van garantie- afspraken.
 • Het in twijfelgevallen ter plaatse beoordelen of en op welke wijze een bepaalde reparatie gewenst is.
 • Indien nodig contacten onderhouden met Bouw- en Woningtoezicht, welstandscommissies, ect.


6. Klein onderhoud

 • Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het gemeenschappelijk klein onderhoud.
 • De uitbesteding van de servicewerkzaamheden, zoals schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud van technische installaties, ect.
 • Zorgdragen voor betrouwbare aannemers etc.
 • Het controleren van nota’s. Indien deze niet akkoord zijn, wordt contact opgenomen met de desbetreffende leverancier. De aannemers kennen deze werkwijze waardoor er al een preventieve werking vanuit gaat.


7. Stookkosten

 • De verdeling van de stookkosten in de collectief verwarmde complexen
 • De vereniging kan de verdeling van de stookkosten hebben uitbesteed aan specialistische bureau’s (bijv. ISTA Warmtemeter te Schiedam). De opgave van de stookkosten en de verzending van de afrekeningen worden dan door De Nieuwe Wereld verzorgd.


8. Verzekeringen en financieringen

 • De zorg voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw tegen schade als gevolg van brand.
 • Het afsluiten van andere c.q. noodzakelijke verzekeringen.
 • Het behandelen van alle assurantiezaken aangaande de vereniging van eigenaren met inbegrip van de begeleiding van schadeafwikkeling en dergelijke.
 • Advies over, of verstrekken van Hypotheken, leningen t.b.v. verbouwingen en of renovaties.